Opći uvjeti poslovanja

Paiz Travel – agencije za posredovanje u prometu nekretnina

Opće odredbe

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije Paiz Travel Nekretnine  iz Visa, Šetalište stare Isse 10 (u daljem tekstu: Posrednik) kao posrednika i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe) (u daljem tekstu: Nalogodavac).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencija Paiz Travel Nekretnine.

Nalogodavac

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac,najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina-u daljnjem tekstu:Nalogodavac). Nalogodavac, prema ovim uvjetima,
je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju za nastale obveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisao Ugovor o posredovanju.

Ponuda

Ponuda Posrednika sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Posrednik zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).
Ponude i obavijesti Posrednik primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je o tome Posrednika bez odgode obavijestiti.
Ponuda Posrednika ne smatra se ponudom u smislu zakona o obveznim odnosima.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

Obveze Posrednika

 1. sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni);
  2. nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine, odnosno prodaji ili iznajmljivanju inventara kod zakupa. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno,
  članovi obitelji vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik ili član obitelji kupca, najmoprimca ili zakupnika. Prema ovim uvjetima treća osoba ne može biti Posrednik i članovi njegove uže obitelji.
  3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
  4. upozoriti Nalogodavca na fizičke nedostatke nekretnine ukoliko je znao za njih
  5. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
  6. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane;
  7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
  8. organizirati pregled nekretnine;
  9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
  10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani pravni posao a koje su Posredniku poznate;
  11. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08)
  12. uz suradnju i obavijest Nalogodavca:
  – posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
  – prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
  13. Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca – kupca nekretnine, izvršiti i sljedeće:
  – u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla;
  – prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje, primopredajnog zapisnika;
  – organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika;
  14. ukoliko Nalogodavac (kupac) opunomoći Posrednika, posrednik će za nalogodavca obaviti slijedeće:
  – predati poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi
  – predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, Energu, Stambenom komunalnom gospodarstvu;
  – predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda
  15. Prema ovim uvjetima Posrednik je dovelo Nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je Nalogodavcu omogućio stupanje u vezu sa osobom s kojom je Nalogodavac pregovarao o sklapanju pravnog posla a naročito ako je:
  – neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
  – organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovora oko sklapanja pravnog posla;
  – Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine

 

Obveze Nalogodavca

 1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni).
  2. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
  3. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je Nalogodavac pravna osoba predočiti Posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
  4. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Posrednika.
  5. Pismenim putem obavijestiti Posrednika o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine,
  6. Ukoliko ima namjeru pristupiti pregovorima o zaključenju pravnog posla, dužan je obavijestiti Posrednika te se očitovati da li želi u pregovorima prisutnost posrednika.
  7. Odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke provizije stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku proviziju, osim ako nije drukčije ugovoreno.
  8. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
  9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Ostvarivanje prava na posredničku proviziju

Ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku proviziju.

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene ili u apsolutnom iznosu što je definirano ugovorom o posredovanju.

Ukupna posrednička provizija iznosi 6% od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine a naplaćuje se na slijedeći način:
– Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine iznosi 2-3% (naplaćuje se od prodavatelja) što predstavlja polovinu ukupne provizije dok je druga polovina provizije naplativa od strane kupca sukladno ugovoru o posredovanju.
– Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine iznosi 2- 3% (naplaćuje se od kupca) što predstavlja polovinu ukupne provizije dok je druga polovina provizije naplativa od strane prodavatelja sukladno ugovoru o posredovanju.
– Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni u iznosu 2-3%, a postotak se računa od vrijednost nekretnine koju je strana stekla zamjenom
– Prilikom iznajmljivanja i davanja u zakup nekretnine posrednička naknada naplaćuje se od najmodavca/zakupodavca u iznosu jedne mjesečne najamnine.
– Prilikom unajmljivanja i zakup nekretnine posrednička naknada naplaćuje se od najmodavca/zakupodavca u iznosu jedne mjesečne najamnine.
– Ukoliko je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja u tom slučaju cijena posredničke satnice iznosi 250kn.
– Na sve gore postotke nije uračunat PDV

Paiz Travel Nekretnine zadržava pravo promjene visine posredničke naknade od gore navedenih, ovisno o specifičnosti pravnog posla što se točno određuje ugovorom o posredovanju prema dogovoru s Nalogodavcem ovisno o obimu posla, načinu oglašavanja, odnosno zahtjevima Nalogodavca.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u stavci Obveze posrednika, ovih Općih uvjeta poslovanja. U istu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja, što uključuje i troškove uobičajene odvjetničke usluge za
izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji, te Posrednik naplatom posredničke provizije gubi pravo na naknadu istih troškova.
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja, kao i troškove podmirenja raznih pristojbi i materijalnih troškova te
javnobilježničkih nagrada i drugih isprava u svezi zaključenog pravnog posla.
Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke provizije u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.
Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.
Obveza na plaćanje posredničke provizije regulirana je Ugovorom o posredovanju koji se zaključuje sa svakim nalogodavcem ponaosob, a kojim je regulirana i visina posredničke provizije koja može biti naplaćena u ugovorenom postotku ili u apsolutnom iznosu.
Posrednik nema pravo na posredničku proviziju za posredovanje ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s Nalogodavcem sklopi agent koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja.

Ukoliko je ugovorom o posredovanju ugovorena posrednička naknada koja je različita od posredničke naknade iz cjenika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta, tada će Posrednik obračunati posredničku naknadu koja je ugovorena zaključenim ugovorom o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Obvezama Posrednika iz Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

Nalogodavac plaća ugovorenu posredničku proviziju i u slučaju kada Posrednik posreduje i za osobu s kojom ju je Posrednik doveo u vezu.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednost i kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
Posrednik ima pravo na posredničku proviziju ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca dovela u vezu.

Prestanak ugovora

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja ugovora o posredovanju, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon
Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.

Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.-Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Isključivo posredovanje

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka. Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

Dostupnost općih uvjeta Posrednika

Opći uvjeti poslovanja Posrednika dostupni su u službenim prostorijama Agencije Paiz Travel Nekretnine u Visu, Šetalište stare Isse 10  i na web stranicama posrednika www.paiztravel-nekretnine.hr te će se u skraćenoj formi nalaziti na tipskim posredničkim ugovorima Posrednika.

Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove  nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

You don't have permission to register
×